Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Heysaari Oy 

Y-tunnus: 3127649-9

Osoite: Tykistökatu 4, 20520 Turku

www.heysaari.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heini Saari

Sähköpostiosoite: heini@heysaari.fi

3. Rekisterin nimi:

Heysaaren asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sähköinen uutiskirje

Sähköisen uutiskirjeen toteutukseen käytetään sähköpostimarkkinointityökalua MailChimp, johon tallennetaan vain sähköpostiosoite.

Verkkotyöpajat

Verkossa tapahtuvan konsultoinnin lähtökartoituksessa kysytään asiakasyrityksen perustiedot sekä analyysissa (Arvokartta) tarvittavia tietoja. Näitä tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen.

5. Evästeet

Heysaari.fi käyttää Google Analytics –evästeitä, jotka keräävät yksilöimätöntä tietoa sivuston käytöstä. Tietojen avulla voimme selvittää miten sivustoamme käytetään ja parantaa jatkuvasti käyttökokemusta. Voit kieltää kaikkien tai joidenkin evästeiden tallennuksen selaimesi asetuksissa.

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Heysaari Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Heysaari Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö heini@heysaari.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Heysaari Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Heysaari Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Heysaari Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heini@heysaari.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.